wszystko albo nic...

Ogólne Warunki Sprzedaży

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej OWS określają zasady sprzedaży wyrobów gotowych i towarów handlowych zwanych dalej Wyrobami, oferowanych przez Małgorzatę Próchniewicz, przedsiębiorcę działającego pod firmą P.P.H. „XOR” pod adresem 08-110 Siedlce, Żelków Kolonia, ul. Widok 17A, zwaną dalej Sprzedającym.

2. Postanowienia niniejszych OWS dotyczą sprzedaży wyrobów gotowych i towarów handlowych osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz klientom instytucjonalnym nie prowadzącym działalności gospodarczej, niezależnie od miejsca ich ich siedziby i obszaru działalności, zwanymi dalej Kupującym.

3. Wzajemne, potwierdzone na piśmie ustalenia pomiędzy Sprzedający, a Kupującym mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS.

§ 2. Zamówienie

1. Sprzedaż Wyrobów następuje każdorazowo na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego.

2. Zamówienie powinno zawierać przynajmniej:

a) dane Kupującego: pełną nazwę firmy, dane rejestrowe, w przypadku spółek kapitałowych wysokość kapitału zakładowego, numer NIP, pełny adres firmy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji zamówienia.

b) podpisy osób uprawnionych do zawierania umów w imieniu Kupującego

c) określenie co do ilości i rodzaju zamawianych Wyrobów.

d) listę załączników z dokumentacją dotyczącą zamówienia.

e) termin realizacji zamówienia.

f) uzgodnioną cenę jednostkową.

g) uzgodnione ze Sprzedającym terminy i warunki płatności.

h) informację o sposobie pakowania zbiorczego i jednostkowego Wyrobów oraz sposobach oznakowania opakowań.

i) uzgodnione ze Sprzedającym miejsce i warunki dostaw j)oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do zawierania umów w imieniu Kupującego, o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszych OWS.

3. Umowę kupna-sprzedaży między Sprzedającym, a Kupującym uznaje się za zawartą jeżeli w dniu następującym po dniu wpłynięcia zamówienia, w ciągu godzin pracy Sprzedającego Kupujący nie odwoła lub Sprzedający nie odmówi przyjęcia zamówienia.

4. Odwołanie i odmowa, o których mowa w punkcie poprzednim zachowują, pod rygorem nieważności, formę pisemną.

5. Sprzedający powinien umożliwić zapoznanie się Kupującemu z warunkami niniejszych OWS najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Za umożliwienie zapoznania się z warunkami niniejszych OWS uznaje się również podanie łącza do strony internetowej Sprzedającego, gdzie są one publikowane.

6. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, a treść OWS nie uległa zmianie, przyjęcie ich przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień Kupującego.

7. Jeżeli Kupujący w zamówieniu nie złożył oświadczenia potwierdzającego zaznajomienie się z treścią i akceptującego OWS, Dostawca może bez konsekwencji wstrzymać wydanie Wyrobów do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia Odbiorcy.

8. W przypadku zmiany siedziby, miejsca zamieszkania lub adresu dla doręczeń korespondencji Kupujący zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o takiej zmianie. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

§ 3. Oferty, wzorce i ceny

1. Próbki, reklamy i inne informacje o Wyrobach oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny.

2. Ceny określone w cennikach i ofertach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Sprzedającego o ich zmianie.

3. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

4. Wszelkie formy własności intelektualnej Sprzedającego, a w szczególności projekty, rozwiązania technologiczne, prototypy i próbki przedkładane Kupującemu nie mogą być przez Kupującego przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane w żaden sposób bez wiedzy i zgody Sprzedającego.

§ 4. Wykonanie świadczeń

1. Wykonanie świadczenia przez Kupującego następuje w momencie dokonania na rzecz Sprzedającego wpłaty pełnej kwoty należności za wykonane przez Sprzedającego świadczenie

2. Wykonania świadczenia przez Sprzedającego następuje w momencie opuszczenie przez Wyroby siedziby firmy Sprzedającego lub miejsca, z którego następuje ich wydanie przez Sprzedającego.

3. Z chwilą wykonania świadczenia przez Sprzedającego wszelkie niebezpieczeństwa związane z utratą lub uszkodzeniem Wyrobów przechodzą na Kupującego.

§ 5. Warunki finansowe

1. Jeżeli Kupujący nie był dotychczas kontrahentem Sprzedającego zapłata za trzy pierwsze dostawy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Kupującego faktury sprzedaży.

2. W przypadku transakcji na kwotę do 3000,00- PLN (słownie: trzech tysiący złotych) netto zapłata za otrzymane wyroby następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Kupującego faktury sprzedaży.

3. W przypadku zapłaty z odroczonym terminem Sprzedający na podstawie art. 589 Kodeksu Cywilnego zastrzega własność Wyrobów do momentu całkowitej zapłaty przez Kupującego.

4. Własność Wyrobów przechodzi na Kupującego sukcesywnie, w miarę dokonywanych przez niego wpłat za te Wyroby na rzecz Sprzedającego.

5. Kupującemu, który zmienił ulepszył lub połączył z innymi rzeczami ruchomymi Wyroby nabyte od Sprzedającego, nie przysługuje w stosunku do Sprzedającego roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na te ulepszenia.

6. Jeżeli w efekcie niezapłacenia należności za nabyte Wyroby następuje ich zwrot Sprzedającemu na Kupującym spoczywa obowiązek pokrycia kosztów transportu zwracanych towarów do siedziby Sprzedającego.

7. Jeżeli towar za który należność nie została uregulowana był użytkowany, został uszkodzony, zmieniony lub jeśli z jakichkolwiek powodów nie pozostaje on w dyspozycji Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie w wysokości nieuregulowanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za okres opóźnienia zapłaty.

8. W przypadku odpłatnego przekazania nabytych od Sprzedającego Wyrobów osobom trzecim Kupujący na mocy niniejszych OWS przekazuje na rzecz Sprzedającego prawa do należności od tych osób do wysokości swojego zobowiązania za te Wyroby wobec Sprzedającego

9. Warunkiem przyjęcia kolejnych zamówień Kupującego jest terminowe regulowanie należności za dotychczas dostarczone towary.

10. Jeżeli Kupujący w momencie składania kolejnego zamówienia korzysta z odroczonych terminów płatności z tytułu wcześniejszych dostaw, których terminy wymagalności jeszcze nie upłynęły, warunkiem przyjęcia kolejnego zamówienia jest uregulowanie poprzednich należności lub wpłata 50% wartości netto nowego zamówienia w formie zaliczki

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Kupujący zgłasza Sprzedającemu na piśmie.

2. Kupujący dokonuje sprawdzenia Wyrobów pod kątem ilościowym niezwłocznie po ich otrzymaniu i zgłasza ewentualne reklamacje ilościowe nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania Wyrobów.

3. Reklamacje wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu w przypadku dostaw przez firmę spedycyjną, będą rozpatrywane tylko wówczas gdy Kupujący zgłosi do protokołu przedstawicielowi spedytora fakt powstania i rodzaj powstałych szkód oraz przedstawi w/w protokół podpisany przez przedstawiciela spedytora Sprzedającemu.

4. Reklamacje jakościowe Kupujący zgłasza w terminie do 30 dni od daty wykonania świadczenia przez Sprzedającego, załączając próbkę reklamowanego towaru i opis wykrytej wady.

5. Brak zgłoszenia reklamacji w wyżej wymienionym terminie poczytywać należy za uznanie Wyrobów za zgodne z wymaganiami Kupującego.

6. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu przepisów o rękojmi za wady.

7. Podstawę rozpatrywania reklamacji jakościowych w odniesieniu do wad widocznych Wyrobów, stanowią Polskie Normy: PN-72/P-06723, PN-92/P84750, PN-85/P-04897 lub ich europejskie lub międzynarodowe odpowiedniki.

8. Fason, zastosowane rozwiązania technologiczne, rozmiary, zdobienia i kolorystyka mogą być przedmiotem reklamacji jedynie w sytuacji, gdy Kupujący w zamówieniu sprecyzował swoje oczekiwania w tym zakresie lub otrzymał pierwowzory zamawianych Wyrobów.

9. Wobec braku możliwości rozstrzygnięcia reklamacji lub określenia wartości reklamowanych parametrów Wyrobów we własnym zakresie Sprzedający zleci dokonanie niezbędnych ekspertyz wyspecjalizowanej, akredytowanej placówce

10. W przypadku gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona Sprzedający obciąży Kupującego kosztami przeprowadzonych ekspertyz.

11. Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania zapłaty za kwestionowane Wyroby

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Akceptując niniejsze OWS Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego dla celów księgowych oraz marketingowych.

2. Odbiorcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

3. Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej firmy XOR drogą elektroniczną

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku niemożności znalezienia polubownego rozwiązania sporu, za obopólną zgodą Kupującego i Sprzedającego możliwe jest podjęcie próby rozstrzygnięcia sporu przed wybranym sądem arbitrażowym.

3. W przypadku braku zgody którejkolwiek ze stron na wybór formy arbitrażu lub rodzaj sporu wykluczający tę formę jego rozstrzygnięcia spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby firmy Sprzedającego.

4. Nieważność któregokolwiek z pojedynczych zapisów niniejszych OWS z postanowieniami prawa nie powoduje nieważności ich pozostałych postanowień.

OWS.pdf

Ogólne Warunki Sprzedaży